Tekst grootte

Privacyverklaring

Oogvereniging Nederland vindt de privacy van haar leden, abonnees, actieve vrijwilligers en andere relaties erg belangrijk. Oogvereniging Nederland verzamelt persoonsgegevens om verschillende redenen. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die Oogvereniging Nederland verwerkt van haar leden, abonnees, actieve vrijwilligers of andere relaties.

Als je lid wordt van Oogvereniging Nederland (in het kort: Oogvereniging), een vrijwillige bijdrage geeft of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oogvereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring te verwerken.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor jouw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oogvereniging Nederland, Postbus 2344, 3500 GH Utrecht, 030 299 2878info@oogvereniging.nl, KvK: 56807864.

2. Welke gegevens verwerkt de Oogvereniging en voor welk doel?

Via de website (www.oogvereniging.nl) maar ook via contact per telefoon en/of e-mail van de Oogvereniging worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Oogvereniging vindt het erg belangrijk om zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens om te gaan.

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons opgeeft, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

De Oogvereniging kan de persoonsgegevens anoniem maken en vervolgens samen met andere anonieme data gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. Deze gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

Als je als geïnteresseerde of lid van de Oogvereniging informatie aanvraagt, je aanmeldt voor bijeenkomsten of activiteiten, of diensten van de Oogvereniging gebruikt, verwerkt de Oogvereniging de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel
 • E-mailadres

Oogvereniging Nederland verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

Informatie over bijeenkomsten of activiteiten

Jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we om informatie te versturen over de bijeenkomsten of activiteiten waarvoor je je hebt aangemeld en/of diensten waarvan je gebruik maakt.

E-mailmarketing

Jouw naam, e-mailadres en interessegebied(en) gebruiken we om (digitale) uitnodigingen en informatie over jouw interessegebied(en) en diensten en activiteiten van de Oogvereniging te versturen. Voor alle e-mailnieuwsbrieven en mailingen geldt dat je de mogelijkheid hebt je hiervoor uit te schrijven (opt-out).

Telemarketing

Jouw naam en telefoonnummer gebruiken we om je telefonisch te informeren over diensten en activiteiten. Het is mogelijk om je hiervoor af te melden door gebruik te maken van jouw recht van verzet.

2.1 Lidmaatschap / steunlidmaatschap

Bij het aanvragen of opzeggen van een lidmaatschap of steunlidmaatschap verwerken we ook de volgende aanvullende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Bankrekeningnummer
 • Interessegebieden (ledengroepen), waaronder jouw oogaandoening
 • Leesvormen, zoals braille of grootletter

Oogvereniging Nederland verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en het verzenden van een betaalbewijs voor de zorgverzekeraar voor de vergoeding van het lidmaatschap.
 • Je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, leesvorm en interessegebied(en) gebruiken we voor het versturen van (digitale) uitnodigingen en informatie over jouw interessegebied(en) en diensten en activiteiten van de Oogvereniging
 • Je naam, bankrekeningnummer en gewenste betaalwijze gebruiken we om betalingen, bijvoorbeeld de contributiebijdrage voor jouw lidmaatschap af te wikkelen.
 • Je geboortejaar gebruiken we om de hoogte van de contributie te bepalen en om je informatie te geven die bij jouw leeftijd van toepassing is.
 • Je geslacht gebruiken we om je te kunnen aanspreken, bijvoorbeeld in brieven.
 • Je naam, adresgegevens en bankrekeningnummer gebruiken we om jaarlijks een verzoek te doen voor een vrijwillige bijdrage.

2.2 (Actieve) vrijwilliger

Wanneer je interesse hebt in het vrijwilligerswerk of als je besluit je aan te melden als vrijwilliger van de Oogvereniging, kun je je via het verenigingsbureau registreren. Voor de registratie als vrijwilliger verwerken we de volgende aanvullende persoonsgegevens:

 • Kwalificaties
 • Bankrekeningnummer voor het afwikkelen van declaraties

2.3 Testteam

Bij deelname aan gebruikerstesten van de Oogvereniging kunnen extra persoonsgegevens nodig zijn. Welke gegevens dit precies zijn, verschilt per test. Het kan gaan om:

 • Wel of geen lid van de Oogvereniging
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Soort aandoening
 • Ernst van de visuele beperking (visus, zichtveld in graden)
 • Wel of geen geleidehond
 • Gebruik taststok of herkenningsstok
 • Wel of niet braillelezer
 • Mate van digitale vaardigheid
 • Type pc / laptop / smartphone / tablet
 • Type screenreader
 • Gebruiker van specifieke producten van de opdrachtgever
 • Audiogram
 • Alle andere zaken die voor de opdrachtgever relevant zijn om een goede test uit te voeren

De Oogvereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De gegevens worden verstrekt aan de opdrachtgever en worden alleen gebruikt voor de doeleinden van de gebruikerstest. Na afloop van de gebruikerstest worden de gegevens vernietigd.
 • Je gegevens worden gebruikt om een gevarieerde, representatieve groep samen te stellen voor de gebruikerstest, met als doel het toegankelijk maken van diensten en producten.

2.4 Belteam

Als je gebruik maakt van de diensten van het belteam of je aanmeldt als vrijwilliger van het belteam van de Oogvereniging verwerken we de volgende aanvullende persoonsgegevens:

 • Aandoening en/of behandeling waarmee je ervaring hebt

De Oogvereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, contactgegevens en de aandoening en/of behandeling waarmee je ervaring hebt gebruiken we alleen  om lotgenotencontact tot stand te kunnen brengen.

3. Bewaartermijnen

De Oogvereniging verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van de inschrijving lidmaatschap/aanvraag/activiteit/evenement en tot maximaal 1 jaar na uitschrijving, tenzij je hebt aangegeven dat jouw persoonsgegevens per direct verwijderd moeten worden. Nadat de bewaartermijn is afgelopen, zal de Oogvereniging in het lopende jaar erna de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen alleen deze specifieke persoonsgegevens tijdens de wettelijke bewaartermijnen bewaard blijven.

In sommige gevallen geldt een afwijkend bewaartermijn:

 • Na deelname aan activiteiten van de Oogvereniging of gebruikerstesten zullen je gegevens worden vernietigd door de Oogvereniging, tenzij je hebt aangegeven dat wij jouw gegevens mogen bewaren.
 • Nalatenschappenafwikkeling: 10 jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn onroerend goed.
 • Financiële gegevens: 7 jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn financiële cijfers.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft de Oogvereniging passende organisatorische maatregelen getroffen. Met deze maatregelen worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. In het bijzonder zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van een 2-stapsverificatie
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • Beveiliging van het netwerk door middel van een firewall
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen
 • Verwerkersovereenkomst voor de vrijwilligers vanuit hun rol logischerwijze inzage hebben in jouw persoonsgegevens.

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens maakt de Oogvereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Oogvereniging. Met de verwerkers heeft de Oogvereniging een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) en deze privacyverklaring na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Artikel 5.1

Via de ledenadministratie (ledenadministratie@oogvereniging.nl) kan je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oogvereniging zal jouw verzoek in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Oogvereniging jouw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

Artikel 5.2

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@oogvereniging.nl). De Oogvereniging zal het bezwaar, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Oogvereniging je hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 5.3

Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Oogvereniging jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen via de functionaris gegevensbescherming / klachten functionaris-gegevensbescherming@oogvereniging.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

6. Hoe Google gegevens gebruikt van deze website

Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link lees je hoe Google gebruikmaakt van de gegevens van deze website.

7. Website Oogvereniging

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 7.1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): websites van Oogvereniging

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Oogvereniging, gevestigd te Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, Nederland, kvk-nummer 56807864.

Artikel 7.2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 7.3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 7.4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 7.5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen.

Artikel 7.6 – Het verzamelen van gegevens

Jouw gegevens worden verzameld door de Oogvereniging en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met je en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen.

Artikel 7.7 – Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@oogverenigng.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 7.8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 7.9 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 7.10 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op je in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 7.11 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7.12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 7.13 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kan je je richten tot: de directie, info@oogvereniging.nl.

Artikel 7.14 – Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.