Tekst grootte

Voortgangsrapportage ervaringsdeskundigenpool 2023 binnen Kennis over Zien

Voor vrijwilligers
Geplaatst op: 7 december 2023 logo kennis over zien

Ervaringsdeskundigen zijn voor ons onmisbaar in het ontwikkelen van kennis. Wat hebben zij nodig en hoe sluiten we aan bij hun behoeften? Binnen Kennis over Zien wordt daarom, naast praktijkkennis en wetenschap, ook ervaringsdeskundigheid ingezet. Ons streven is dat in 2026 bij alle activiteiten van Kennis Over Zien ervaringsdeskundigen betrokken zijn.

Door: Danielle Straub, coördinator ervaringsdeskundigenpool

Door de inbreng van ervaringsdeskundigen zijn onze kennisactiviteiten ook afgestemd op de behoeften van de ontvanger en dragen onze kennisproducten ook daadwerkelijk bij aan een toegankelijke maatschappij. Dat draagt weer bij aan een grotere maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking.

Relevantie begint zichtbaar te worden

Ervaringsdeskundigheid gaat steeds meer leven binnen het consortium. De inzet van ervaringsdeskundigen wordt steeds meer als een onmisbaar onderdeel bij verschillende activiteiten gezien. Mensen met een visuele beperking hebben – in lijn met de ambitie – een stevigere en meer structurele plek gekregen binnen het consortium Kennis Over Zien.

Van 2020 tot 2022 zijn ervaringsdeskundigen al ingezet binnen projectaanvragen en de uitvoering van deze projecten, bij programmamanagers, binnen expertisegroepen én onze eigen projectgroep ervaringsdeskundigheid.

In 2023 zijn ervaringsdeskundigen ook betrokken geweest bij de training voor (zorg)professionals, waarbij onderzoekers o.a. meer leren over de samenwerking met en inzet van ervaringsdeskundigen. Tijdens deze training konden de professionals door middel van een rollenspel met een ervaringsdeskundige, bepaalde situaties oefenen, zoals het omgaan met een emotionele reactie.  Deze training is reeds 3 keer georganiseerd. Hierbij zijn 34 professionals getraind. In het najaar van 2023 wordt de inzet van ervaringsdeskundigen bij de expertisegroepen geëvalueerd en zullen we op basis van de uitkomsten mogelijke verbeteracties uitvoeren.

Kennisagenda’s

Verder zijn ervaringsdeskundigen actief betrokken bij het opstellen van de kennisagenda’s voor de thema’s inclusieve samenleving, arbeid; opgroeien met een visuele beperking, ouder worden, CVI en visuele klachten door NAH; vitaliteit en mentale weerbaarheid, beperkingen in horen én zien. Deze kennisagenda’s gelden als belangrijke bron voor de projecten die in de periode 2024-2026 worden opgepakt en uitgevoerd. Ook bij de heisessies van de expertisegroepen, waarbij meerjarenplannen voor de periode 2023-2026 zijn opgesteld, zijn ervaringsdeskundigen betrokken.

Bewustwording onder professionals

Het jaar 2023 stond verder in het teken van meer bekendheid genereren onder (zorg)professionals die zich bezighouden met expertise activiteiten binnen Bartiméus, Visio en Robert Coppes Stichting. Dit is gedaan door het delen van ervaringsverhalen van o.a. onderzoekers die samenwerken met ervaringsdeskundigen, maar ook door ervaringen te delen over de training voor professionals. Deze ervaringsverhalen zijn gepubliceerd in de maandelijkse nieuwsbrief voor ervaringsdeskundigen, de intranetten van de organisaties, LinkedIn en het platform van Kennis Over Zien.

Onderzoekers weten ons steeds beter te vinden. In 2023 zijn in totaal 73 aanvragen (waarvan 21 externe aanvragen) opgepakt binnen de ervaringsdeskundigenpool. Hiermee zijn ervaringsdeskundigen onder andere betrokken geweest als lid van projectgroepen, tester van kennisproducten, bepalen van de onderwerpen op de kennisagenda en meerjarenplannen van expertisegroepen, inzet bij cursussen, trainingen of workshops en het delen van ervaringsverhalen bij congressen, beurzen ed.

De ervaringsdeskundigenpool is inmiddels uitgebreid met ervaringsdeskundigen met NAH en ‘ouders van’. In totaal hebben 8 nieuwe leden zich aangemeld, waardoor de pool momenteel bestaat uit 74 leden.

Informatievoorziening

Meer informatie over de ervaringsdeskundigenpool en de voordelen van deelname aan de pool is inmiddels gedeeld met zorgprofessionals binnen Visio, Bartiméus en Robert Coppes Stichting en zijn terug te vinden op het kennisplatform van Kennis over Zien onder het kopje ‘over ons’. Maandelijks worden de ervaringsdeskundigen door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de stand van zaken binnen Kennis over Zien, nieuwe oproepen, resultaten van onderzoeken en trainingen.

Structureel betrokken

Er is inmiddels sprake van een structurele betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij projecten en binnen verschillende expertisegroepen worden ervaringsdeskundigen als volwaardig lid beschouwd. Daarnaast leveren ervaringsdeskundigen input bij het opstellen van de kennisagenda’s en meerjarenplannen. Hiermee is de inzet van ervaringsdeskundigen een vast onderdeel van de deelprogramma’s Kennis Ontwikkelen en Kennis Koesteren.

Tot slot

Voor 2024 willen we binnen de deelprogramma’s Kennis Leren Toepassen en Kennis Vinden gaan exploreren op welke manier ervaringsdeskundigen een waardevolle bijdrage kunnen leveren binnen deze deelprogramma’s en hoe we deze inzet kunnen verankeren. Daarnaast willen we de ervaringen van zowel professionals als ervaringsdeskundigen in de samenwerking gaan evalueren en op basis daarvan verbeterpunten in de samenwerking vaststellen en oppakken.