Tekst grootte

Oogvereniging Nederland vindt de privacy van haar leden, abonnees, actieve vrijwilligers en andere relaties erg belangrijk. Oogvereniging Nederland verzamelt persoonsgegevens om diverse redenen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oogvereniging Nederland verwerkt van haar leden, abonnees, actieve vrijwilligers of andere relaties.

Indien u lid wordt van Oogvereniging Nederland (in het kort: Oogvereniging), een vrijwillige bijdrage geeft of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oogvereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oogvereniging Nederland, Postbus 2344, 3500 GH  Utrecht, 030-2992878info@oogvereniging.nl, KvK: 56807864.

2. Welke gegevens verwerkt de Oogvereniging en voor welk doel?

Via de website (www.oogvereniging.nl) maar ook via contact per telefoon en/of e-mail van de Oogvereniging worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Oogvereniging acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

De Oogvereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden  om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

Als u als geïnteresseerde of lid van de Oogvereniging informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor bijeenkomsten of activiteiten, of gebruik maakt van diensten van de Oogvereniging,  verwerkt de Oogvereniging de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel
 • E-mailadres

Oogvereniging Nederland verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van door u aangevraagde informatie en contact over de bijeenkomsten of activiteiten waarvoor u zich hebt aangemeld en/of diensten waarvan u gebruik maakt.

E-mailmarketing

De Oogvereniging maakt gebruik van opt-out. Voor alle e-mailnieuwsbrieven geldt dat u de mogelijkheid hebt zich hiervoor uit te schrijven (opt-out).

Telemarketing

De Oogvereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten. Het is mogelijk om u hiervoor af te melden door gebruik te maken van uw recht van verzet.

2.1 Lidmaatschap / steunlidmaatschap

Bij het aanvragen of opzeggen van een lidmaatschap of steunlidmaatschap worden daarnaast de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Bankrekeningnummer
 • Interessegebieden (ledengroepen), waaronder uw oogaandoening
 • Leesvormen, zoals braille of grootletter

Oogvereniging Nederland verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en het verzenden van een betaalbewijs voor de zorgverzekeraar voor de vergoeding van het lidmaatschap.
 • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, leesvorm en interessegebied(en) worden gebruikt voor het versturen van (digitale) uitnodigingen en informatie over uw interessegebied(en) en diensten en activiteiten van de Oogvereniging
 • Uw naam, bankrekeningnummer en gewenste betaalwijze worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld de contributiebijdrage voor uw lidmaatschap af te wikkelen.
 • Uw geboortejaar wordt gebruikt om de hoogte van de contributie te bepalen en om u informatie te geven die bij uw leeftijd van toepassing is.
 • Uw geslacht wordt gebruikt om u te kunnen aanspreken, bijvoorbeeld in brieven.

Uw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt om jaarlijks een verzoek te doen voor een vrijwillige bijdrage.

2.2 (Actieve) vrijwilliger

Wanneer u interesse hebt in het vrijwilligerswerk of indien u besluit zich aan te melden als vrijwilliger van de Oogvereniging, kunt u zich via het verenigingsbureau registreren. Voor de registratie als vrijwilliger worden de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • Kwalificaties
 • Bankrekeningnummer

De Oogvereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw kwalificaties worden gebruikt om te zorgen dat het vrijwilligerswerk dat we u aanbieden zo goed mogelijk bij u past.
 • Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het afhandelen van declaraties.

2.3 Testteam

Bij deelname aan gebruikerstesten van de Oogvereniging kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt. Welke gegevens dit precies zijn varieert per test. Het kan gaan om:

 • Wel of geen lid van de Oogvereniging
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Soort aandoening
 • Ernst van de visuele beperking (visus, zichtveld in graden)
 • Wel of geen geleidehond
 • Gebruik taststok of herkenningsstok
 • Wel of niet braillelezer
 • Mate van digitale vaardigheid
 • Type pc / laptop / smartphone / tablet
 • Type screenreader
 • Gebruiker van specifieke producten van de opdrachtgever
 • Audiogram
 • Alle andere zaken die voor de opdrachtgever relevant zijn om een goede test uit te voeren

De Oogvereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De gegevens worden verstrekt aan de opdrachtgever en worden alleen gebruikt voor de doeleinden van de gebruikerstest. Na afloop van de gebruikerstest worden de gegevens vernietigd.
 • Uw gegevens worden gebruikt om een gevarieerde, representatieve groep samen te stellen voor de gebruikerstest, met als doel het toegankelijk maken van diensten en producten.

2.4 Belteam

Als u gebruik maakt van de diensten van het belteam of zich aanmeldt als vrijwilliger van het belteam van de Oogvereniging worden de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • Aandoening en/of behandeling waarmee u ervaring hebt

De Oogvereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, contactgegevens en de aandoening en/of behandeling waarmee u ervaring hebt worden alleen gebruikt om lotgenotencontact tot stand te kunnen brengen.

Bewaartermijnen

De Oogvereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de inschrijving lidmaatschap/aanvraag/activiteit/evenement en tot maximaal 1 jaar na uitschrijving, tenzij u heeft aangegeven dat uw persoonsgegevens per direct verwijderd dienen te worden. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Oogvereniging in het lopende jaar erna de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen bewaard blijven.

In sommige gevallen geldt een afwijkend bewaartermijn:

 • Na deelname aan activiteiten van de Oogvereniging of gebruikerstesten zullen uw gegevens worden vernietigd door de Oogvereniging, tenzij u hebt aangegeven dat wij uw gegevens mogen bewaren.
 • Nalatenschappenafwikkeling: 10 jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn onroerend goed .
 • Financiële gegevens: 7 jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn financiële cijfers.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Oogvereniging passende organisatorische maatregelen getroffen. Met deze maatregelen worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. In het bijzonder zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden die om de drie maanden dienen te worden gewijzigd.
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • Beveiliging van het netwerk door middel van een firewall
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen
 • Verwerkersovereenkomst voor de vrijwilligers vanuit hun rol logischerwijze inzage hebben in uw persoonsgegevens.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de Oogvereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Oogvereniging. Met de verwerkers heeft de Oogvereniging een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) en deze privacyverklaring na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via de ledenadministratie (ledenadministratie@oogvereniging.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oogvereniging zal uw verzoek in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Oogvereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@oogvereniging.nl). De Oogvereniging zal het bezwaar, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Oogvereniging u hiervan op de hoogte brengen.
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Oogvereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via de functionaris gegevensbescherming / klachten functionaris-gegevensbescherming@oogvereniging.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl)

6. Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

7. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 30 juni 2018.