Tekst grootte

Uitnodigingsbrief deelname enquête gebruikerservaringen aanvraag en levering geleidehonden

Beste lezer,

Met deze brief nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan het onderzoek naar ervaringen met het aanvragen en verkrijgen van een geleidehond. Al enkele jaren is er regelmatig overleg tussen revalidatie-instellingen die mobiliteitstraining verzorgen en geleidehondenscholen die honden leveren en gebruikers trainen in het werken en omgaan met en het verzorgen van de hond. In het voorjaar van 2022 zijn er formele afspraken gemaakt over samenwerking, Waarbij ook de Oogvereniging als vertegenwoordiger van de gebruikers was betrokken. Doel van alle partijen is een goed en werkbaar proces waarbij het belang van de gebruiker en de hond voorop staan. Daarom willen we de ervaringen van gebruikers in kaart brengen. De Oogvereniging heeft op zich genomen dit te doen door het uitzetten van een vragenlijst bij zoveel mogelijk mensen die tussen 1 juli 2022 en 1 februari 2024 een hond hebben gekregen.

Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om deze lijst in te vullen. Uw ervaringen zijn belangrijk! De resultaten zullen worden gedeeld en besproken met de revalidatie-instellingen en scholen om samen te bezien waar verbetering mogelijk is en eventuele verbeterpunten op de agenda te zetten. Via nieuwsbrieven van de Oogvereniging en andere betrokken partijen houden we geïnteresseerden op de hoogte.

De enquête is anoniem. Uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Alleen de datum waarop de instructie van de school was afgerond en de hond bij u is afgeleverd wordt vastgelegd. De gepubliceerde resultaten zullen ook niet te herleiden zijn tot een bepaalde school. De enquête beperkt zich tot een beeld op hoofdlijnen.

In de bijlage onder deze brief vindt u achtereenvolgens

 1. Hoe start en onderbreek ik het invullen van de enquête.
 2. Hoe is de enquête opgebouwd.
 3. Aanwijzingen voor het beantwoorden van de vragen.
 4. Aanwijzingen voor het invullen met een schermlezer.

Hulp

Wij hebben beperkte capaciteit georganiseerd voor het tijdens telefonisch contact invullen van de enquête namens iemand die daar zelf moeite mee heeft. Bij hen kunt u ook terecht als een vraag voor u niet helemaal duidelijk is. Wilt u daar gebruik van maken mail of bel dan naar:
Rob van Vliet:  e-mail robvvliet@planet.nl        tel. 079-32 12 231 (overdag) of
Loek Meijer: e-mail lfmeijer1@kpnmail.nl        tel. 06-300 22 688, (bij voorkeur overdag)

Het invullen van de vragenlijst is mogelijk tot uiterlijk 1 maart.

Namens de Oogvereniging, themagroep Geleidehondgebruikers

Rob van Vliet en Loek Meijer

Bijlage

1. Hoe start en onderbreek ik het invullen van de enquête?

U start het invullen van de enquête door te klikken op deze link. In principe kunt u het invullen op ieder moment onderbreken en later hervatten door opnieuw op de link naar de enquête te klikken.

Let op: Zet uw browser niet in privé modus, want anders kunt u het invullen niet onderbreken en later verdergaan.

2. Hoe is de enquête opgebouwd?

De in te vullen vragenlijst volgt de stappen in het proces van aanvraag en levering van een geleidehond. De te nemen stappen worden bepaald door de voorwaarden die de zorgverzekeraars stellen aan financiering van de hond. Het verzoek om vergoeding van de kosten van de verstrekking van een geleidehond moet bij de zorgverzekeraar worden ingediend, onderbouwd met een medische indicatie en een praktische indicatie. De medische indicatie is een verklaring van de revalidatie-instelling aan de zorgverzekeraar, waarin de instelling bevestigt dat zij een geleidehond voor de cliënt in kwestie het meest adequate mobiliteitshulpmiddel acht. De praktische indicatie is een verklaring van de school aan de zorgverzekeraar, waarin de school stelt betrokken cliënt geschikt te achten om met een geleidehond te leren werken.

In de praktijk worden voor aanvraag en levering van een hond drie verschillende routes gevolgd

 • Route A, eerste hond:
  De revalidatie-instelling verzorgt de mobiliteitstraining en de medische indicatie, de school verzorgt de praktische instructie en de praktische indicatie.
 • Route B, vervangende hond kort:
  Als de zorgverzekeraar geen nieuwe medische indicatie verlangt en geen der partijen vraagt om hernieuwde mobiliteitstraining, dan kan een korte route worden gevolgd waarin de revalidatie-instelling buiten beeld blijft.
 • Route C, vervangende hond lang:
  Gaat aan het plaatsen van de vervangende hond nog een hernieuwde mobiliteitstraining vooraf, dan is de route vrijwel gelijk aan die voor de eerste hond. Er wordt echter wel rekening gehouden met reeds opgedane ervaringen.

De enquête start met enkele vragen om vast te stellen welke route in uw geval van toepassing is en leidt u vervolgens door de juiste vragen. De vragen zijn geordend op onderwerp. Per onderwerp zijn er meestal meerdere vragen.

3. Aanwijzingen voor het beantwoorden van de vragen.

Elke vraag staat op een eigen pagina. Bovenin vindt u een tekstvak met daarin het behandelde onderwerp en eventueel een nadere toelichting op de vraag van die pagina. Daaronder staat de te beantwoorden vraag met keuzerondjes of selectievakjes eronder. Zijn het keuzerondjes, dan moet u het vakje aankruisen dat het meest past bij uw situatie. Zijn het selectievakjes, Dan staat in de vraag dat er meer antwoorden mogelijk zijn en kunt u meer dan één vakje aankruisen. Soms bevat een pagina een open vraag (er is dan niets te kiezen). Dan zijn er geen aankruisvakjes; er is dan alleen een invoerveld. Bevat een pagina alleen maar toelichting dan staat er geen vraag.

Op alle vragen wordt een antwoord verwacht. De meeste vragen zijn multiple choice, u hoeft alleen de juiste vakjes aan te kruisen. Aan sommige vakjes is een invoerveld gekoppeld. Geef daarin svp enige toelichting op het gekozen antwoord. Is uw antwoord niet volledig, dat wil zeggen: er is geen vakje aangekruist of het verplichte invoerveld is niet ingevuld, dan wordt de vraag herhaald en wordt er een foutmelding weergegeven.

Ten slotte komt u bij de knoppen vorige en volgende. Met vorige kunt u terugspringen om een eerder antwoord te corrigeren, met volgende gaat u naar de volgende vraag.

4. Aanvullende aanwijzingen voor het werken met een schermlezer.

NB: De aanwijzingen zijn geschreven voor de schermlezer Jaws, Maar zijn met enige aanpassing ook bruikbaar voor andere schermlezers. U kunt op de gebruikelijke wijze met uw browser navigeren om de vragen in te vullen. Hier volgen enkele tips om de paginastructuur te verduidelijken en het werken te versnellen.

 • Op regel 1 t/m 4 van iedere pagina staat bij wijze van page header de titel van de enquête.
  U kunt deze tekst overslaan door met ctrl-home naar het begin van de pagina te springen en 4 x op pijl naar beneden te drukken.
 • Regel 5 (soms doorlopend naar regel 6 enz.) vermeldt het behandelde onderwerp en eventueel een nadere toelichting op de vraag van die pagina.
 • Het volgende blok begint met de aanduiding Question Title.
  De volgende regel begint (meestal) met de woorden ‘groep begin’. Daarachter staat de tekst van de vraag die beantwoord moet worden. Die tekst wordt op de volgende regel herhaald.
 • Daaronder de vakjes. U plaatst of verwijdert een vinkje bij een aankruisvakje door er met de spatiebalk op te klikken.
  Heeft u een vakje aangekruist waaraan een invoerveld is gekoppeld dan wordt de cursor direct in het invoerveld geplaatst. U mag regeleinden gebruiken. Met tab sluit u het invoerveld.
 • Heeft u de gewenste vakjes aangekruist en zo nodig een invoerveld ingevuld Spring dan naar de knoppen vorige en volgende door op de letter B te drukken of één of meer malen te tabben. Met deze knoppen springt u naar de vorige of volgende vraag.
 • op het laatste blad is de knop volgende vervangen door de knop gereed.
 • De rest van de tekst onderaan de pagina is reclame die u over kunt slaan.
 • Loopt uw computer of schermlezer vast, geen paniek. Uw antwoorden zijn opgeslagen. Herstart zo nodig de computer en klik weer op de link van de enquête.

Naar de vragenlijst?

U start het invullen van de enquête via deze link.