Tekst grootte

Vacatures Steunstichting Oogvereniging

Nieuws
Vacatures
Geplaatst op: 24 juni 2021

De Steunstichting Oogvereniging Nederland (de stichting) heeft als doel het (financieel) ondersteunen van de Oogvereniging Nederland.

 • De stichting tracht haar doel te bereiken door het vermogen zoals dat in 2009 in de Stichting is ingebracht vermeerderd met een jaarlijkse inflatiecorrectie te beleggen en met dit vermogen rendement te genereren dat na aftrek van de kosten wordt gebruikt voor de ondersteuning van projecten en activiteiten van de Oogvereniging.
 • De stichting heeft de ANBI-status.
 • De stichting heeft niet als doel het actief werven van fondsen.
 • De stichting heeft niet als doel het maken van winst.
 • Het vermogen van de stichting bedraagt medio 2021 ongeveer € 2,67 miljoen.

Het bestuur vergadert in principe (meestal telefonisch) een keer per twee maanden.

Het bestuur streeft in principe naar unanieme besluitvorming.

De benoeming van een bestuurder is voor een periode van drie jaar. Herbenoeming kan éénmaal plaatsvinden.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, wel een vergoeding van de voor hun functie-uitoefening redelijk te maken kosten.

Per eind 2021 treden af en zijn niet meer herbenoembaar Daan van Eibergen Santhagens (secretaris) en Wim de Gier (penningmeester). Wij zijn daarom nu op zoek naar opvolgers. Voor beide functies geven wij hieronder een profielschets.

De Secretaris:

 • heeft affiniteit met de doelstellingen van de Oogvereniging en de Steunstichting;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring;
 • heeft belangstelling voor en mogelijk ervaring met het beheer van een vermogen;
 • heeft belangstelling voor en mogelijk ervaring met relevante wet- en regelgeving;
 • voert de correspondentie van de stichting;
 • maakt verslagen en besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen;
 • stelt het jaarverslag op.

De Penningmeester:

 • heeft affiniteit met de doelstellingen van de Oogvereniging en de Steunstichting;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring;
 • heeft ervaring met beleggen en financieel beheer;
 • is in staat om zelfstandig de boekhouding te voeren;
 • rapporteert over financiën aan de medebestuursleden;
 • onderhoudt contacten met de bank;
 • onderhoudt contacten met accountant en/of controle instanties;
 • stelt de jaarrekening op.

De nieuwe bestuursleden worden benoemd door het huidige bestuur van de Steunstichting.

Meer informatie over de Steunstichting kunt u vinden op www.steunstichtingoogvereniging.nl.

Als u vragen heeft over een bestuursfunctie kunt u informatie opvragen bij de huidige bestuursleden:

Als u belangstelling heeft kunt u een e-mail sturen, vergezeld van een kort CV, aan een van bovengenoemde bestuursleden.